บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img
โปรแกรมทัวร์ทัวร์พม่า เริ่มต้น 15,899 บาท โปรโมชั่่นใหม่ 2565

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 15,899 บาท โปรโมชั่่นใหม่ 2565

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 15,899 บาท โปรโมชั่นใหม่ 2565

บริการจัดท่องเที่ยวพาสักการะ 3 มหาบูชาสถาน ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน , เจดีย์ชเวดากอง , พระธาตุมุเตา ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ” พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ณ เมืองย่างกุ้ง / พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน พิเศษ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน / อิสระช้อปปิ้งตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 มื้อ , สุดพิเศษกับ กุ้งเผา ท่านละ 1 ตัว มี 2 มื้อ ฟรีแมส , การ์ดแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด และ Wi-Fi on Bus

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน สายการบิน NOK AIR

วันที่ 1 ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – วัดไจ๊คะวาย – พระธาตุอินทร์แขวน
04.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน NOK AIR โดยมีเจ้าหน้า ที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
06.30 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ DD900
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) เมืองพะโคนั้นเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตนั้นพะโคเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญมาก่อนตั้งแต่ยุคกษัตริย์บินยาอู เมื่อประมาณ พ.ศ. 1908 จนกระทั่งเมืองหลวงของมอญแห่งนี้เริ่มหมดความสำคัญลงหลังจากย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อังวะ เมื่อปี พ.ศ. 2178 หงสาวดี หรือ พะโค หรืออ่านออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า หานตาวดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมงจากเมืองย่างกุ้ง) จากนั้นนำท่านไปสัการะ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอว์ เป็น 1 ใน 5 มหาเจดีย์สำคัญของประเทศพม่า โดยถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื่อกันว่าภายในตัวเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วนของพระเกศาและพระทนต์ ตั้งอยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่า จากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชม พระราชวังบุเรงนอง พระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมืองหงสาวดีให้เจริญรุ่งเรือง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ พระราชวังที่เคยสวยงามกับถูกทิ้งร้าง เพราะเมื่อมาถึงยุคสมัยพระเจ้านันทบุเรง พระราชวังบุเรงนองก็ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านไปใส่บาตรที่ วัดไจ้คะวาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผาคนละ 1 ตัว (1)
จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบ าทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดเล่าขานตำนานว่า มีพระราชาองค์หนึ่งไม่ศรัทธาพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหนึ่งขนาดปั้นรูปไว้กราบไหว้ วันหนึ่งขณะที่พระราชาเสด็จประพาสป่าพร้อมพระโอรส และพระโอรสไปพบสาวบ้านกำลังอาบน้ำอยู่ในลำธารก็เกิดความหลงรัก ถึงกับพากลับเข้าวัง แต่สาวเจ้าอันเชิญพระพุทธรูปไปบูชาในวังด้วย ทำให้พระราชากริ้วมาก ถึงขั้นสั่งให้ทหารจับพระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพื่อจะประหาร แต่ชาวบ้านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ขอให้นางแคล้วคลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลัน ขณะที่รูปปั้นยักษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรงหันกลับมานับถือพุทธศาสนา และขอไถ่บาปด้วยการสร้างพะพุทธไสยาสน์เป็นเครื่องเตือนสติ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อใช้ขึ้นบนพระธาตุอินแขวน นำท่านเปลี่ยนไปเป็น นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อีกแบบของการขึ้นพระธาตุอินแขวน (หมายเหตุ ในกรณีที่กระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนไปเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี) นำท่านเดินทางบนพระธาตุอินทร์แขวน บนยอดเขาพวงลวง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร รูปร่างไม่ได้ผิดแปลกจากหินทั่วไป แต่อัศจรรย์ใจตรงฐานที่ตั้ง อยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก ทำท่าเหมือนจะหล่น แต่แท้จริงแล้วไม่ไหวเอนสักนิด ช่างเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางน้ำหนักที่สมดุล โดยมีธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรคพุทธตำนานเล่าว่า ฤๅษีติสสะ เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า ที่ทรงมอบให้ไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะ เมื่อครั้งมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ แต่ฤๅษีติสสะกลับซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อเวลาล่วงเลย ถึงคราวที่ฤๅษีติสสะจะต้องละสังขาร จึงตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้าย “ศีรษะของเขา” ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยแสวงหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้มหาสมุทร และนำมาวางไว้บนภูเขาหิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ห้องอาหารที่พัก
ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – เจดีย์โบตะทาวน์ -เทพทันใจ-เทพกระซิบ– เจดีย์ชเวดากอง
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรบนพระธาตุอินแขวนโดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าด สำหรับดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ 2,000 จ๊าด
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (2)
ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางลงจากพระธาตุอินแขวนโดยจะใช้รถรถบรรทุกหกล้อเพื่อมาที่ คิมปูนแค้มป์ จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือ พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) นั้นมีอายุราว 500 กว่าปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง เหตุผลที่ต้องสร้างหันไปทุกทิศนั้นก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัปนั่นเองครับ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผาคนละ 1 ตัว (3)
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็นตลาดสำคัญของเมืองย่างกุ้ง โดยของขึ้นชื่อที่ตลาดแห่งนี้คือ “หยกพม่า” ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังถือเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า ไปจนถึงอาหาร ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จากนั้นนำท่านไป เจดีย์โบตะทาวน์ โบตะทาวน์แปลว่า นายทหาร 1000 นาย เพราะว่าในอดีตพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่โล่ง และเป็นจุดสำหรับการขึ้นหรือลงเรือสำหรับผู้ที่มาค้าขายในเมืองย่างกุ้ง วันนึงมีพ่อค้าสองพี่น้องชาวเมียนมาร์ได้พบพระพุทธเจ้าที่อินเดีย และได้ของสำคัญกลับมายังบ้านเกิด นั้นก็คือ “พระเกศาธาตุ” กษัตริย์ทราบข่าวว่าสองพี่น้องกำลังจะกลับมา เลยได้ทำพิธีสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมา และให้มีนายทหาร 1000 นาย ไปเตรียมรอต้อนรับและได้นำพระเกศาบรรจุในเจดีย์ และตั้งชื่อเจดีย์นี้ว่า เจดีย์โบตะทาวน์ ให้ท่านได้ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ”
จากนั้นนำท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็นเจดีย์ที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้งซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว แปลว่า “ทองคำ” เเละ ชเวดากอง เเปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเเรกในการเดินทางไปพม่า คือต้องไปเยี่ยมชมสักการะเจดีย์ชเวดากอง โดยเจดีย์นี้ถูกสร้างมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ HOT POT (Myanmar Shabushi)
ที่พัก ZEALAX HOTEL ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3 ย่างกุ้ง – สนามบิน – ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (5)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง
สู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
08.05 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD901
09.50 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดี่ยว
1-3 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.-
8-10 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.-
15-17 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.-
22-24 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.
29-31 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.-
5-7 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.-
12-14 สิงหาคม 2565 17,899.- 3,000.-
19-21 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.-
26-28 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.-
2-4 กันยายน 2565 16,899.- 3,000.-
9-11 กันยายน 2565 16,899.- 3,000.-
16-18 กันยายน 2565 16,899.- 3,000.-
30 กันยายน–2 ตุลาคม 65 16,899.- 3,000.-
7-10 ตุลาคม 2565 16,899.- 3,000.-
14-16 ตุลาคม 2565 16,899.- 3,000.-
21-23 ตุลาคม 2565 17,899.- 3,000.-

โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์พม่า

ทุกวันเดินทางรับส่วนลด 200 บาท

กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์พม่า

 

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA ใช้เวลาในยื่น 4-7 วันก่อนการเดินทาง
• รายละเอียดของวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา •
 ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า
 ค่าประกัน Myanmar Insurance รวมแค่ อายุ 1-60 ปี เท่านั้น ถ้าอายุเกิน 60 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
– อายุ 61-75 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
– อายุ 75 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท / ท่าน
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
 ค่าประกัน Myanmar Insurance ถ้าอายุเกิน 60 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
– อายุ 61-75 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
– อายุ 75 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท / ท่าน

 

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 15,899 บาท ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นใหม่ 2565

spot_img

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

spot_img
spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง